Auto Verkopen Wat Meegeven  thumbnail

Auto Verkopen Wat Meegeven

Published Nov 12, 23
7 min read


Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring - auto verkopen internationaal. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt. 1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kostenKoper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen. auto gratis verkopen marktplaats. 3 - welke papieren heb ik nodig om mijn auto te verkopen. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft

Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabrieks-)garantie conform de door ons afgegeven garantiebrochure of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs (auto verkopen aan buitenlander). lndien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaanlndien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”) - auto verkopen foto's maken. 3. auto verkopen aan anwb. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen

Welke Papieren Heb Ik Nodig Om Auto Te Verkopen

lndien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofden dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn. 5. autobedrijf hoog stoevenbeld - tweedehands auto kopen of verkopen - deventer. ln geval wij door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde auto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis

Dit brengt met zich mee dat wij, noch de importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade - auto verkopen voor export waar op letten. 6. Koper is ervan op de hoogte dat wij enkel gerechtigd zijn de auto te verkopen aan een eindgebruiker (al dan niet via een aankoopagent) en Koper garandeert dat hij/zij de auto niet koopt voor wederverkoopdoeleinden

Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend (je auto particulier verkopen). 2 (auto verkopen in belgie). Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden betreft

Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen. 5 - auto verkopen aan export. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 2 jaar na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd

Hoe Particulier Auto Verkopen

.Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. auto verkopen opkoper. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd

  1. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Alle aanspraken jegens ons vervallen van rechtswege indien deze niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend (auto verkopen emmeloord). In afwijking van het voorgaande verjaren aanspraken van natuurlijke personen die niet handelen in de uitvoering van een beroep of bedrijf (consumenten) na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het ontstaan van een aanspraak

Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd in te stemmen met een verzoek van de koper om de overeenkomst te beëindigen - auto verkopen zonder deel 3. In dat geval dient de koper binnen 10 dagen na de acceptatie van de annulering onze schade te vergoeden die hierbij is vastgesteld op 15% van de catalogus prijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding

Wat Moet Ik Hebben Om Mijn Auto Te Verkopen

De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. auto tweedehands verkopen wat doen. 6:230o BW.3. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden, indien (i) koper een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, ii) de koper of het land waarin koper actief is op een Nederlandse, Europese, Engelse of Amerikaanse sanctielijst vermeld staat of komt te staan voor aflevering van het voertuig en/of (iii) koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surseance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven

  1. lndien een der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen. 1. In het geval de koper een consument is die zijn aankoop op afstand heeft gedaan, gelden uitsluitend de regels over het herroepingsrecht.
  1. Bij aankoop van de auto heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen die aanvangt op de dag na ontvangt van de auto door of namens koper. 3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met de auto, waaronder in ieder geval wordt begrepen:a.


er is een maximum kilometrage toegestaan van 500 km tijdens deze bedenktijd;c. koper is verplicht om de auto gedurende deze afdoende te verzekeren;d. alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving dienen door koper nageleefd te worden;e (van mossel auto verkopen). de auto dient door koper na gebruik afgesloten te worden waarbij eventuele aanwezige beveiliging gebruikt dient te worden;f

Waar Auto Verkopen

schade aan de auto dient door een merk erkend schadeherstelbedrijf te zijn gerepareerd. 4. Teneinde recht te behouden op terugbetaling van de volledige koopsom in geval van herroeping, dient de auto te naam te zijn gesteld op de koper en is het koper in ieder geval niet toegestaan om:a - particulier auto verkopen. een pandrecht te vestigen op de auto of deze anderzijds te bezwaren;b

Latest Posts

Auto Opkoper Rotterdam

Published Jan 28, 24
3 min read

Auto Huren Alicante Airport

Published Jan 26, 24
4 min read

Auto Verkopen Wat Moet Je Regelen

Published Dec 13, 23
7 min read